news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Ikke erstatningspligt for fejl ved sygedagpengeindberetning.

 

En ansat skulle ikke erstatte arbejdsgiverens tab af refusion af sygedagpenge

A blev sygemeldt fra sit arbejde i X Kommune på grund af stress. Som følge af at A ikke rettidigt på portalen ”Mit Sygefravær” udfyldte et oplysningsskema til brug for sin bopælskommunes opfølgning efter sygedagpengeloven, mistede X Kommune som arbejdsgiver i en periode retten til de sygedagpenge, som A ellers ville have haft ret til.

Sagen angik, om kommunen kunne kræve, at A skulle erstatte den refusion af sygedagpenge, kommunen mistede, og i givet fald, om kommunen kunne modregne beløbet ved udbetalingen af hendes løn.

Højesteret fandt, at kommunens tab af retten til refusion af sygedagpenge var forårsaget af As manglende opfyldelse af den loyalitetspligt, der påhvilede hende i kraft af ansættelsesforholdet. Kommunens erstatningskrav var derfor omfattet af erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3, om ansattes ansvar over for arbejdsgiveren for skade forvoldt arbejdsgiveren i tjenesten. Højesteret fandt imidlertid, at der ikke var grundlag for efter bestemmelsen at pålægge A at erstatte kommunens tab. Højesteret lagde herved navnlig vægt på, at A hverken forsætligt eller ved grov uagtsomhed havde tilsidesat sin pligt til at medvirke til kommunens opfølgning.

Da kommunen således ikke havde et erstatningskrav mod A, var kommunen ikke berettiget til at modregne i hendes løn.

Landsretten var nået til samme resultat, men med en anden begrundelse.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.