Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

 

For klausuler indgået inden 1. januar 2016 gælder følgende:

 

Det er tilladt i en ansættelseskontrakt at have visse konkurrencebegrænsende klausuler, der skal regulere den ansattes adfærd efter en fratræden. Formålet kan være legitimt og skal beskytte virksomheden mod, at den ansatte (mis)bruger den viden, som den ansatte har oparbejdet under ansættelsen.

Overordnet findes der to typer klausuler:

Kundeklausuler og konkurrenceklausuler.

Kundeklausuer

Hvis en arbejdsgiver ønsker at beskytte sig mod, at den ansatte efter fratræden tager arbejdsgiverens kunder med sig, kan arbejdsgiveren aftale en kundeklausul med den ansatte. Reglerne for kundeklausuler er var tidligere reguleret i funktionærlovens § 18a. - nu i lov om ansættelsesklausuler.

Kundeklausulen er en aftale mellem ansatte og arbejdsgiveren om, at den ansatte i en periode efter sin fratræden ikke må være i kontakt med arbejdsgiverens kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. I loven er den defineret således: "En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser."

Klausulen betyder ikke, at den ansatte ikke generelt må drive konkurrerende virksomhed, men alene at arbejdsgiverens kundekreds I en periode er beskyttet mod konkurrence fra den ansattes side.

En kundeklausul er gyldig, når visse betingelser er opfyldt:

•   Der skal være en skriftlig aftale, som beskriver forpligtigelsens indhold og honoreringen for klausulen.

•   Der skal betales kompensation når den er virksom.

•   Desuden kan klausulen kun påberåbes, hvis den ansattes ansættelse ophører efter minimum 3 måneders ansættelse.

En kundeklausul kan fastholdes, uanset af hvilken årsag ansættelsesforholdet er ophørt. Det er således ikke et krav, at den ansatte indtager en betroet stilling, sådan som det kræves for konkurrenceklausuler. Ligeledes falder en kundeklausul heller ikke bort, hvis den ansatte bliver opsagt uden at have givet rimelig anledning dertil, sådan som en konkurrenceklausul gør.

Kundeklausulen varer ikke evigt, og gyldighedsperioden er den periode, hvor den ansatte efter fratræden er bundet af klausulens begrænsning. Arbejdsgiveren skal gøre op med sig selv, hvor længe virksomheden har behov for beskyttelsen.

En klausul kan have en gyldighedsperiode, der går ud over det rimelige, og i givet fald, kan den blive tilsidesat helt eller delvist  efter aftalelovens § 36.

Endelig gælder det, at hvis ansættelsesforholdet har varet under tre måneder, kan en kundeklausul ikke gøres glædende overfor den ansatte. Har ansættelsesforholdet varet i mere end 3 måneder, men højst 6 måneder, kan aftalen ikke gøres gældende længere end 6 måneder efter den ansattes fratræden.

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er et forbud mod at have økonomiske interesser, som ejer, konsulent eller lignende i en virksomhed, der konkurrerer med en tidligere arbejdsgiver efter ansættelsens ophør. Forbuddet gælder også ansættelse hos en konkurrerende virksomhed.

Konkurrenceklausuler er normalt en standardklausul, og er bredt formuleret for at dække et så stort område som muligt. Klausulerne var tidligere reguleret i funktionærloven, men reglerne findes i dag i lov om ansættelsesklausuler, og definitionen lyder således: "En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan."

Et eksempel på en typisk klausul ser sådan ud:

"Opsiger medarbejderen sin stilling - uden at dette er begrundet i virksomhedens misligholdelse af ansættelsesforholdet - eller bliver medarbejderen opsagt som følge af forhold, der giver virksomheden en rimelig anledning til opsigelsen, er medarbejderen forpligtet til i et år efter fratrædelsen ikke at være ansat eller på anden måde økonomisk interesseret i konkurrerende virksomhed.

Som kompensation for denne forpligtelse modtager medarbejderen et vederlag svarende til 50 % af månedslønnen pr. måned klausulen er gældende.

Såfremt medarbejderen får andet passende arbejde, kan lønnen fra dette arbejde modregnes i kompensationen dog ikke i kompensationen for de første tre måneder, der kommer til udbetaling som en engangskompensation ved fratræden.

Ved overtrædelse af denne klausul er medarbejderen – udover hvad der matte følge af et almindeligt erstatningsansvar - forpligtet til at betale en bod svarende til 4 måneders løn på fratrædelsestidspunktet for hver gang overtrædelsen finder sted.

Betaling af bod medfører ikke klausulens bortfald.

Overtrædelser kan imødegås med fogedforbud uden sikkerhedsstillelse"

Konkurrenceklausuler kan kun pålægges betroede funktionærer eller medarbejdere, som indgår en aftale med arbejdsgiveren om retten til udnyttelse af en opfindelse. Langt de fleste akademikere med akademisk beskæftigelse opfylder betingelsen om at være betroet funktionær.

Det er et gyldighedskrav at vilkåret fremgår af ansættelseskontrakten og, at der betales vederlag. Dette kan gøres via henvisning til vederlag eller kompensation i henhold til funktionærlovens bestemmelser, eller direkte skrives at der ydes 50 % af lønnen, hvilket er minimumsvederlaget.

En konkurrenceklausul gælder ikke, hvis virksomheden opsiger den ansatte på grund af virksomhedens forhold, eller hvis den ansatte hæver ansættelsesforholdet på grund af virksomhedens misligholdelse.

En konkurrenceklausul forhindrer dig ikke i efter fratræden at arbejde hos eller udføre arbejde for din nuværende arbejdsgivers kunder eller samarbejdspartnere, med mindre disse samtidig er konkurrenter, som er omfattet af klausulens ordlyd.

Med en dobbeltklausul har medarbejderen både påtaget sig en konkurrence- og en kundeklausul i forhold til sin arbejdsgiver.

 

For klausuler indgået efter den 1. januar 2016 gælder følgende:

 

Nye regler om job-, konkurrence- og kundeklausuler er trådti kraft 1. januar 2016. De nye regler betyder bl.a:

• nye formkrav

• at ‎klausuler maksimalt vil kunne gælde i 12 måneder, og

• der indføres nye satser og ‎opgørelsesmetoder for kompensation.

Der ligger i forvejen en beskyttelse i markedsføringslovens bestemmelser, men hvis en arbejdsgiver ønsker særligt at sikre sig, at en medarbejder ikke straks efter en opsigelse ‎tager knowhow/fortrolig viden med til en ny arbejdsgiver, eller at medarbejderen har kontakt til straks sine ‎gamle kunder som selvstændig eller hos en ny arbejdsgiver, har arbejdsgiveren ‎mulighed for at aftale konkurrence- eller kundeklausuler med medarbejderen. ‎

Der har længe været særlige regler om sådanne klausuler for funktionærer. Aftalelovens §§ 36 og 38 har dog givet alle ‎lønmodtagere (og administrerende direktører) en vis beskyttelse i form af regler om, at ‎konkurrenceklausuler ikke kan gøres gældende ved driftsmæssig begrundet opsigelse, ‎og at urimelige klausuler kan begrænses af domstolene. ‎

Med lov om ansættelsesklausulers ikrafttræden den 1. januar 2016 bliver der ens regler ‎for alle lønmodtagere, og reglerne er herudover skærpet sammenlignet ‎med reglerne i funktionærloven. ‎

De gamle regler gælder fortsat for de klausuler der er indgået inden 1. januar 2016. De nye regler gælder således kun for nye klausuler.‎

Betingelser for konkurrenceklausuler

Med den nye lov bliver det først og fremmest et krav for aftaler om konkurrenceklausuler, ‎at lønmodtageren indtager en ”helt særlig betroet stilling”. For funktionærer har det hidtil ‎været en betingelse, at funktionæren indtog en ”særlig betroet stilling”. Det er hensigten, at vurderingen skal være skærpet sammenlignet med funktionærlovens regler. Dette for dog størst betydning for ikke-funktionærer , hvor der indtil ‎nu ikke har været et formelt krav om betroelse. Der kan dog også indgås ‎konkurrenceklausuler med medarbejdere, hvis der er indgået aftale om ‎udnyttelsesretten til opfindelser, som medarbejderen har gjort. Det er en videreførelse af ‎de eksisterende regler. ‎

‎De hidtil gældende regler i funktionærloven indeholdt ikke en tidsmæssig varighedsafgrænsning. Det gælder der nu fremover. Det har været overladt til domstolene at begrænse konkurrenceklausuler, der var for ‎vidtgående. Fremover kan medarbejderen imidlertid maksimalt være forpligtet efter ‎konkurrenceklausulen i 12 måneder regnet fra fratrædelsestidspunktet.‎

Der er endvidere formkrav, der skal overholdes. Det er således en gyldighedsbetingelse, at medarbejderen har fået række oplysninger ‎udleveret skriftligt. Det skal fremgå af konkurrenceklausulen, at medarbejderen indtager ‎en helt særligt betroet stilling eller har indgået en aftale om udnyttelsesret. ‎Konkurrenceklausulen skal derudover indeholde en mere detaljeret begrundelse for, ‎hvorfor konkurrenceklausulen er nødvendig.

Herudover skal det fremgå, at ‎konkurrenceklausulen først gælder efter 6 måneders ansættelse, at medarbejderen vil ‎modtage kompensation efter lovens regler, samt hvor længe konkurrenceklausulen ‎gælder – dog maksimalt 12 måneder.

‎ ‎

Betingelser for kundeklausuler

På samme måde indeholder den nye lov om ansættelsesklausuler en række ‎betingelser for indgåelsen af kundeklausuler. Fremover kan kundeklausuler alene ‎omfatte kunder, som medarbejderen har været i forretningsmæssig forbindelse med ‎inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet, hvor det tidligere var 18 måneder. ‎

Det var tidligere muligt ifølge funktionærloven at have en fortegnelse over ”listekunder” – altså at arbejdsgiveren kunne udlevere ‎en liste over kunder, som derved var omfattet af kundeklausulen, uden at medarbejderen ‎havde haft forretningsmæssig forbindelse med kunderne. Den mulighed er nu afskaffet.

Der vil også ved kundeklausuler gælde en maksimal grænse for varigheden på 12 ‎måneder. ‎

Formkravet er, at ved indgåelse af en kundeklausul vil det være en gyldighedsbetingelse, at ‎medarbejderen har fået udleveret en række oplysninger. Medarbejderen skal oplyses ‎om,

• at aftalen omfatter kunder, som medarbejderen har været i forbindelse med de ‎seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet.

• at klausulen først gælder efter 6 måneders ansættelse,

• at medarbejderen vil ‎modtage kompensation efter lovens regler, samt

• hvor længe klausulen gælder. ‎

Det bliver endelig et krav, at arbejdsgiveren ved medarbejderens fratrædelse udleverer en ‎liste over kunder, som er omfattet af klausulen.‎

Betingelser for kombinerede kunde- og konkurrenceklausuler

Hvis en arbejdsgiver ønsker, at den ansatte skal være omfattet af både en ‎konkurrence- og en kundeklausul (kombineret klausul) indeholder den nye lov ‎særlige regler. Foruden, at den kombinerede klausul skal leve op til ‎gyldighedsbetingelser for begge klausuler, kan den maksimalt vare 6 måneder, og der ‎gælder særlige regler om kompensation. ‎

Kompensation

Hidtil har det alene været funktionærer indtil, der har haft krav på ‎kompensation for at påtage sig en konkurrence- eller kundeklausul. Med den nye lov får ‎alle lønmodtagere krav på kompensation, og der indføres et nyt system med forskellige ‎kompensationsgrader. ‎

Hvis klausulen har en varighed på op til 6 måneder, skal kompensationen udgøre mindst ‎‎40 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Hvis medarbejderen får andet ‎passende arbejde i klausulperioden, skal kompensationen udgøre mindst 16 % af ‎lønnen pr. måned. ‎

Hvis klausulen har en varighed op til 12 måneder, skal kompensationen udgøre mindst ‎‎60 % af lønnen pr. måned. Får medarbejderen andet passende arbejde, udgør ‎kompensationen dog mindst 24 % af lønnen pr. måned.‎

Ved de kombinerede klausuler, udgør medarbejderens ‎kompensation 60 %, selvom klausulen kun kan vare op til 6 måneder. Hidtil har ‎arbejdsgivere ikke skullet betale for kundeklausulen, hvis funktionæren var omfattet af ‎begge klausuler. Arbejdsgiveren har adgang til reduktion til 24 % af lønnen pr. måned, ‎hvis medarbejderen opnår andet passende arbejde. ‎

Kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelsen skal betales som et ‎engangsbeløb ved fratrædelsen. Arbejdsgiveren har ikke adgang til at reducere i ‎engangskompensationen. Hidtil har funktionærer fået udbetalt kompensationen for de ‎første 3 måneder som et engangsbeløb, hvis de var omfattet af en konkurrenceklausul, ‎hvorimod der ikke har været regler om engangskompensation for kundeklausuler. ‎

Men den ansatte har til gengæld en tabsbegrænsningspligt. Retten til den løbende ‎kompensation kan derfor bortfalde, hvis den ansatte ikke aktivt søger at finde andet ‎passende arbejde. Engangsbeløbet kan dog ikke bortfalde. ‎

Ophør og bortfald af ansættelsesklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler kan fortsat opsiges af arbejdsgiveren med 1 måneds ‎varsel til udløbet af en måned. Under nærmere bestemte omstændigheder har ‎medarbejderen dog krav på engangskompensationen. ‎

Den nye lov viderefører reglerne om konkurrenceklausuler fra aftaleloven. Det betyder, at ‎konkurrenceklausuler stadig bortfalder, hvis medarbejderen opsiges af driftsmæssige ‎grunde, eller hvis en opsigelse er usaglig. ‎

Jobklausulernes endeligt ?

Med den nye lov om ansættelsesklausuler forbydes arbejdsgivere at indgå aftaler om ‎jobklausuler. Jobklausulloven fra 2009 – som anvendes uhyre sjældent – ophæves ‎derfor. Der kan dog indgås aftaler om jobklausuler af op til 6 måneders varighed i ‎forbindelse med forhandlingsfasen ved en virksomhedsoverdragelse. ‎

Hvornår gælder loven fra?‎

Lov om ansættelsesklausuler trådte i kraft d. 1. januar 2016 og vil gælde for klausuler ‎aftalt efter denne dato. Reglerne i funktionærloven og aftaleloven vil stadig gælde for ‎klausuler indgået før den 1. januar 2016. Eksisterende regler om klausuler i kollektive ‎overenskomster vil kunne opretholdes overenskomstperioden ud.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.