news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Universitet havde overtrådt deltidsloven.

Fire lønmodtagere var ikke berettigede til pensionsbidrag, men blev tilkendt godtgørelse i med­før af lov om tidsbegrænset ansættelse

 

A, B, C og D havde alle i langt størstedelen af deres arbejdsliv været ansat på Roskilde Uni­versitet navnlig med henblik på at varetage opgaver på den samfundsvidenskabelige basisud­dannelse. Bort­set fra enkelte perioder var de kontinuerligt ansat i tidsbegrænsede deltidsstil­linger uden ret til pen­sion. De havde ikke haft hovedstillinger andet sted. De havde senest i perioden fra 2012 til ansættel­sesophøret i 2014 været ansat som undervisningsassistenter. Sa­gen angik i første række, om appel­lanterne havde ret til pensionsbidrag af den løn, som de modtog under den nævnte ansættelse som undervisningsassistenter. I anden række angik sa­gen, om de havde ret til godtgørelse for krænkelse af deres rettigheder efter deltidsloven eller lov om tidsbegrænset ansættelse.

 

Højeste­ret frifandt Roskilde Universitet for kravet om pensionstillæg af lønnen, men fandt, at Roskilde Universitet havde overtrådt lov om tidsbegrænset ansættelse ved at have fornyet deres tidsbegrænsede ansættelser ud over de tilladte to gange. Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at hver af appellanterne var berettiget til en godtgørelse på 75.000 kr.

 

Landsrettens var delvist nået til samme resultat.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.