news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Bonus skulle udbetales forholdsmæssigt.

Højesteretsdom afsagt den 30. juni 2017

Medarbejder havde krav på forholdsmæssig andel af bonus ved fratræden før bonusperiodens udløb

Sagen angik, om A i medfør af funktionærlovens § 17 a, stk. 1, jf. § 21, stk. 1, havde krav på at få udbetalt en forholdsmæssig andel af den fastholdelsesbonus, han ville have fået udbetalt, hvis han havde været ansat i virksomheden ved den aftalte bonusperiodes udløb, eller om han i medfør af bonusaftalens vilkår alene havde krav på et mindre beløb i henhold til et progressivt stigende optjeningsprincip i aftalen.

Højesteret fastslog, at den aftalte bonus under de foreliggende omstændigheder reelt ikke kun var en præmiering af A for at forblive i sin stilling indtil bonusperiodens udløb, men at den også var en vederlæggelse for udførelse af arbejde på samme måde som løn. A’s fastholdelsesbonus skulle endvidere ikke sidestilles med et midlertidigt og stigende løntillæg uden udskudt betaling. Bonusordningen var på denne baggrund omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1. Højesteret fandt endvidere, at det følger af funktionærlovens § 17 a, stk. 1, jf. § 21, stk. 1, at en medarbejder ved fratræden har krav på en andel af den fulde ydelse, som er afpasset i forhold til vedkommendes ansættelsestid, det vil sige en forholdsmæssig andel.

A havde derfor ved sin fratræden krav på at få udbetalt den opgjorte forholdsmæssige andel af den bonus, han ville have fået udbetalt, hvis han havde været ansat i virksomheden ved den aftalte optjeningsperiodes udløb.

Sø- og Handelsretten var kommet til det samme resultat.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.