news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Ikke forskelsbehandling at der ikke blev tilbudt en deltidsstilling.

Kommune havde ikke pligt til at tilbyde handicappet medarbejder en deltidsstilling.

A havde som følge af sygdom, der skyldtes en trafikulykke i arbejdstiden, pådraget sig en funktionsbegrænsning, der medførte, at hun kun kunne arbejde på nedsat tid. Halvandet år efter ulykken blev A opsagt efter at have været deltidssygemeldt i godt et år, idet kommunen ikke ville ændre hendes stilling til en deltidsstilling på 20 timer om ugen.

Højesteret tiltrådte, at A var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb på opsigelsestidspunktet, og at kommunen vidste eller burde vide, at A var handicappet. Højesteret fastslog, at det ikke lå inden for kommunens tilpasningsforpligtelse som arbejdsgiver at opnormere bemandingen ved at ansætte en yderligere medarbejder på fuld tid. Højesteret vurderede, at kommunens tilrettelæggelse af arbejdet hvilede på saglige hensyn og fandt ikke grundlag for at anfægte kommunens vurdering af, at det ikke var muligt at tilbyde A en deltidsstilling på 20 timer om ugen og samtidig leve op til kommunens mål med hensyn til serviceniveau over for borgere og virksomheder. Højesteret fastslog herefter, at kommunen ikke havde tilsidesat sin forpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 2 a, og at opsigelsen ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven. Højesteret frifandt herefter kommunen.

Højesteret ændrede således Sø- og Handelsrettens dom.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.