news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Chauffør med alkohol i blodet kunne opsiges men ikke bortvises

Af Afskedigelsesnævnets afgørelse fremgår følgende fra præmisserne:

Sagen angår i første række, om bortvisningen af [person1] den 31. juli 2015 med henvisning til, at han var ”mødt på arbejde påvirket af alkohol”, er berettiget. Det er i den forbindelse et spørgsmål, om de foretagne målinger med alkometer har en sådan pålidelighed, at de bevismæssigt kan lægges til grund.

Bevisbyrden for, at [person1] havde alkohol i blodet, da han mødte på arbejde om morgenen fredag den 31. juli 2015, og dermed overtrådte Keolis Danmarks 0-tolerancepolitik, påhviler indklagede, jf. herved Afskedigelsesnævnets kendelse af 11. juli 2011 i sag 2011.0049 (Nobina Danmark A/S).

Der foreligger fire målinger foretaget med to forskellige alkometre, der alle har givet udslag for alkohol. De to målinger, der blev foretaget ved indmødekontrollen kl. 06.00, indikerede en promille på over 0,2, og de to målinger, der blev foretaget ca. kl. 07.10 med et alkometer, der viser promillens størrelse, viste begge en promille på 0,33. På denne baggrund og når henses til den målte alkoholpromilles størrelse sammenholdt med det oplyste om måleusikkerheden og til, at der ikke er oplysninger, der giver grundlag for at antage, at den målte promille stammer fra andet end forudgående spiritusindtagelse, findes det godtgjort, at [person1] havde alkohol i blodet, da han mødte på arbejde om morgenen den 31. juli 2015.

Efter den alkoholpolitik, der var bekendtgjort med opslaget fra juni 2015, ville en bortvisning blive trukket tilbage, hvis chaufføren ”inden for 3 timer fra mødetiden får foretaget en blodprøve ved en læge/skadestue, og denne blodprøve kan påvise 0,0 promille”.

I det foreliggende tilfælde nåede [person1] ikke at få udtaget en blodprøve ”inden for 3 timer fra mødetiden”. Blodprøven, der viste en promille på under 0,1 (dvs. reelt 0,0), blev udtaget kl. 11.35 – ca. 5 1/2 time efter mødetiden kl. 06.00 og mere end 4 timer efter de to alkometermålinger, der viste en promille på 0,33.

Regnes 3 timers fristen fra mødetiden, således som ordlyden af alkoholpolitikken tilsiger, skulle blodprøven være udtaget senest kl. 09.00. Regnes 3 timers fristen først fra den målbare alkotest ca. kl. 07.10, skulle blodprøven være udtaget senest kl. 10.10. Uanset om fristen beregnes på den ene eller den anden måde, findes virksomheden at have et medansvar for, at [person1] ikke nåede at få udtaget en blodprøve inden for 3 timers fristen. Der henvises herved til følgende forhold, som efter bevisførelsen kan lægges til grund:

Selv om [person1] ikke bestod testen ved indmødekontrollen, blev han sendt ud på første tur, hvilket medførte, at kontrolmålingen først fandt sted ca. kl. 07.10. Da kontrolmålingen viste en promille 0,33, bestilte Michael Salomonsen en taxa til at køre [person1] til Frederikssund Sygehus med henblik på at få udtaget en blodprøve. Her viste det sig imidlertid, at det ikke var muligt for [person1] at få udtaget en blodprøve. Efter den forgæves tur til Frederikssund Sygehus bad Michael Salomonsen [person1] om at komme tilbage til anlægget i Skibby, hvor han blev bedt om at vente på at få udleveret opsigelsesskrivelsen.

Under disse omstændigheder findes virksomheden at have grebet ind i [person1]s mulighed for at benytte den fremgangsmåde, som den bekendtgjorte alkoholpolitik anviser, på en sådan måde, at bortvisningen ikke er berettiget.

Da det som ovenfor anført må lægges til grund, at [person1] havde alkohol i blodet, da han mødte på arbejde om morgenen den 31. juli 2015, findes virksomheden at kunne have opsagt ham med overenskomstmæssigt varsel.

 

Klagers mere subsidiære påstand tages herefter til følge.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.