news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Mekaniker kunne ikke bortvises eller opsiges, selvom han tog på ferie medens han var sygemeldt.

Af landsrettens præmisser fremgår følgende:

Det er ubestridt, at [person1] frem til den 22. januar 2014 var uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og at han indtil da ikke havde en restarbejdsevne.

Landsretten lægger i overensstemmelse med indholdet af erklæringen af 7. februar 2014 fra egen læge samt [person1] og [person3]s forklaringer til grund, at [person1] ved kontrolbesøget på [hospitalet] blev tilrådet fortsat sygemelding, at han skønnedes at kunne arbejde på deltid fra midt i genoptræningsperioden, og at han først efter kontrollen den 22. januar 2014 skulle påbegynde genoptræningen.

Efter indholdet af erklæringen fra egen læge er der ikke grundlag for at anse [person1]s deltagelse i turen til Østrig for at have udgjort en risiko med hensyn til rygskaden. Der er heller ikke grundlag for at anse turen for at have forhalet helbredelsen.

Parterne har samstemmende forklaret, at [person1] i den første periode af sygemeldingen tilbød [person2] at møde på arbejde i muligt omfang, men at dette tilbud blev afslået af [person2], og at [person1] den 24. januar 2014 orienterede [person2] om, at han fortsat var sygemeldt i indtil videre 4 uger, men at han ikke længere skulle bruge korset. Muligheden for, at [person1] mødte på arbejde i muligt omfang, blev ikke på ny drøftet under denne samtale.

Efter forklaringerne om [person1]s funktionsniveau på tidspunktet for kontrollen i januar 2014 og under turen til Østrig kan det ikke udelukkes, at [person2] ultimo januar 2014 havde arbejdsopgaver, som [person1] ville have kunnet udføre. Den 24. januar 2014 stod det dog ikke klart for [person1], hvor meget han kunne klare uden korsettet.

Den omstændighed, at [person1] – efter anvisningen om fortsat sygemelding i yderligere 4 uger – ikke på ny tilbød [person2] at møde på deltid, kan efter det anførte ikke anses at udgøre en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det bemærkes i den forbindelse, at [person2] for byretten har forklaret, at han nok ville have tilladt [person1] at deltage i turen til Østrig, hvis han var blevet spurgt.

[person2] har således hverken haft grundlag for bortvisning eller opsigelse af [person1].

[person1] har herefter krav på løn i beskyttelsesperioden og i opsigelsesperioden, og der er ikke grundlag for at reducere kravet med de modtagne sygedagpenge. Herefter, og da det krævede beløb for uberettiget bortvisning findes passende, tager landsretten [person1]s påstand til følge.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.