news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Svigagtige oplysninger ved ansættelsen førte til annullation

En arbejdstager havde ikke krav på erstatning, da ansættelsesforholdet med rette var annulleret. Arbejdstageren havde endvidere ikke krav på godtgørelse.

A blev i maj 2010 ansat hos indstævnte region. Regionen annullerede kort efter ansættelsesforholdet, da det kom frem, at A ikke forud for ansættelsen havde oplyst, at hun i en længere periode havde været sygemeldt som følge af stress, og at hun som følge heraf var blevet opsagt fra sin hidtidige stilling.

Sagen angik, om annulleringen var berettiget, samt om regionen i forbindelse med annulleringen havde krænket A’s rettigheder efter helbredsoplysningsloven eller tilsidesat regler om partshøring.

Højesteret fastslog, at annulleringen af ansættelsesforholdet var berettiget, og at A derfor ikke var berettiget til erstatning. Højesteret lagde navnlig vægt på, at A havde overtrådt sin oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens § 6 ved ikke at oplyse regionen om sin sygemelding, og at A i øvrigt havde handlet svigagtigt ved at tilvejebringe regionen en opfattelse af, at hun var aktiv i uopsagt stilling. Højesteret fastslog endvidere, at der ikke var sket tilsidesættelse af A’s rettigheder efter helbredsoplysningsloven eller af reglerne om partshøring. A var således heller ikke berettiget til godtgørelse for disse forhold.

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.