news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Medarbejder tilkendt kr. 200.000 efter forskelsbehandlingsloven

Spørgsmål om opsigelse af medarbejder var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap og om godtgørelse efter lovens § 7, jf. § 2, stk. 1

A var i 2002 blevet ansat i en fuldtidsstilling i selskab B.

I 2005 var A involveret i et trafikuheld, på dette tidspunkt var A's ugentlige arbejdstids nedsat til 32 timer. I november 2005 havde parterne indgået aftale om, at på grund af A's problemer med rygsmerter efter uheldet, blev arbejdstiden nedsat i henhold til den dagældende dagpengelovs § 28.

I tiden efter uheldet havde A et stigende sygefravær. I 2010 vurderede Arbejdsskadestyrelsen til brug for en sag mellem A og et forsikringsselskab, at A's erhvervsevnetab som følge af trafikuheldet var mindre end 15%.

A var ultimo januar 2009 blevet opsagt til fratræden den 30. juli 2009, grundet indskrænkninger i virksomhedens medarbejderstab. A anlagde sag mod B med krav om en godtgørelse på godt 404.000,00 kr., idet A mente, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Den 11. april 2013 afsagde EU-domstolen en dom om forskelsbehandling på grund af handicap. Landsretten henviste til denne dom samt til Højesterets dom gengivet i U2013.2575 og fandt herefter, at A på tidspunktet for opsigelsen havde et handicap,  således som begrebet skulle forstås efter forskelsbehandlingsloven og det bagved liggende direktiv. Det påhvilede således B at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, da der var en formodning for, at der var udøvet forskelsbehandling.

Da B ikke havde løftet denne bevisbyrde, havde A krav på en godtgørelse.

Landsretten fandt, at A's ansættelse der havde varet i 7 år, ikke var af en sådan længde, at der var grundlag for at forhøje godtgørelsen til mere end et beløb svarende til ca. 9 måneders løn. Godtgørelsen blev herefter fastsat til 200.000,00 kr.  

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.