news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

6 måneders godtgørelse til handicappet der blev bortvist.

HK har netop vundet en sag i Højesteret omhandlende oplysningspligten i helbredsoplysningsloven og forskelsbehandlingsloven.

Sagen angik, om en advokats bortvisning af en advokatsekretær begrundet i hendes ADHD-lidelse var i strid med forbuddet mod for­skelsbehandling på grund af handicap.

Højesteret fastslog, at advokatsekretæren havde opfyldt en eventuel oplysningspligt ved i tilknytning til ansættelsessamtalen at op­lyse om sin ADHD-lidelse til de to advokatsekretærer, som deltog i ansættelsessamtalen sammen med advokaten. Advokatens bortvisning af advokatsekretæren under henvisning til, at hun ikke havde opfyldt sin oplysningspligt, var derfor uberettiget, og hun havde som følge heraf krav på erstatning for løn og fe­riegodtgørelse i opsigelsesperioden.

Højesteret fastslog endvidere, at advokatsekretæren led af ADHD i en sådan grad, at hun var omfattet af han­dicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende EU-direktiv. Da advokatsekretæren blev bort­vist af advokaten med henvisning til hendes ADHD-lidelse, skulle advokaten betale hende en godtgørelse, der med udgangspunkt i de retningslinjer, som har udviklet sig i praksis ved afskedigelse på grund af graviditet, blev fastsat til 6 måneders løn.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.