news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Ret til kompensation for kundeklausul bortfaldet.

En medarbejder, der var underlagt en kundeklausul, fratrådte sin stilling i et patentbureau. Efter funktionærlovens regler skulle han modtage kompensation, sålænge kundeklausulen var gældende – dog således at løn for andet arbejde skulle modregnes.

Efter sin fratræden startede medarbejderen egen virksomhed. Patentbureauet nægtede følgelig at udbetale kompensation under henvisning til,  at han ikke havde søgt passende arbejde og derved ikke havde iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Højesteret udtalte, at det afgørende er, om medarbejderen har opnået eller har udfoldet rimelige bestræbelser med henblik på at opnå en sådan indtjening, som man under hensyn til markeds- og beskæftigelsesforholdene med rimelighed må forvente af en person med den pågældendes faglige kvalifikationer og erfaringsgrundlag mv. Om dette sker som ansat eller selvstændig er ikke afgørende.

I den konkrete sag fandt Højesteret, at medarbejderen ikke havde udnyttet sin indtjeningsevne tilstrækkeligt og medarbejderen havde dermed mistet retten til kompensation.

 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.