news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Ikke overtrædelse af deltidsloven ifølge Højesteret

Det stred ikke mod deltidslovens forbud mod forskelsbehandling af deltidsansatte, at overskydende timer på flexkontoen blev honoreret med den ansattes normale timeløn (uden pensionsbidrag)

En ansat A havde en fast ugentlig arbejdstid hos BASF på 30 timer. A var – som øvrige ansatte i BASF – omfattet af BASF’s pensionsordning, hvor præmien blev beregnet ud fra den ”faste løn”, uanset om man var fuldtidsansat eller deltidsansat. A var endvidere – som øvrige ansatte i BASF – omfattet af en generel flexordning, som gav den enkelte ansatte frihed til inden for angivne rammer selv at tilrettelægge arbejdstiden. Flex­­­ord­ningens vilkår var de samme for alle ansatte uanset arbejdstid.

Sagen drejede sig om, hvorvidt det udgjorde forskelsbe­hand­ling i strid med del­tidslo­ven, at konkrete aftaler om vederlæggelse af overskydende timer på en flexkonto, in­debar, at A – i det omfang veder­læg­gelsen angik arbejde udført i intervallet mellem 30 og 37 timer om ugen – blev økonomisk dårligere stillet end fuldtidsansatte, der udførte ar­bejde i dette interval, idet vederlæggelsen svarede til A’s normale timeløn uden tillæg af pension.

Højesteret udtalte, at der ved bedømmelsen af, om deltidsansatte bliver stillet ringere end fuldtidsansatte ved de kon­krete aftaler om vederlæggelse for overskydende flextimer, ikke skal ske sammenligning med fuldtidsansatte, der udfører ordinært arbejde i intervallet deltid til fuldtid. Der foreligger nemlig, når en ansat op­når vederlag i stedet for tvungen afspadsering af flextimer, som den ansatte har udnyttet sin arbejdstilrettelæggelsesfrihed til at optjene, en ganske særegen arbejdssituation, som er uaf­hængig af den ordinære arbejdstid.

Højesteret fandt herefter, at det ikke stred mod deltidslovens forbud mod forskelsbehandling af deltidsansatte, at sådanne timer blev honoreret med den ansattes nor­male timeløn (uden pensionsbidrag), hvad enten vedkommende var ansat på deltid eller fuld tid. A blev derfor ikke i denne særlige situation behandlet på en mindre gunstig måde end en sammenlignelig fuldtidsansat, udelukkende fordi A var på deltid. (Dissens).

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.