news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Sejr for den danske model

Arbejdsretten har fastslået, at den af 3F iværksatte hoved- og sympatikonflikt overfor Restaurant Vejlegården  i det væsentlige har været lovlig.

Arbejdsretten fandt bl.a., at arbejdstagerorganisationernes konfliktret til opnåelse af kollektiv overenskomst er af afgørende betydning for udviklingen i lønfastsættelsen og opnåelsen af andre centrale arbejdsvilkår i Danmark. Der blev endvidere henvist til de vanskeligheder, der har været forbundet med en lovregulering af konfliktretten, og at området således ikke er lovreguleret.

På den baggrund måtte spørgsmålet om konflikternes lovlighed afgøres efter Arbejdsrettens hidtidige praksis.

Arbejdsretten lagde til grund, at 3F' s hovedformål med at kræve overenskomst i den foreliggende sag er at fastholde og forsvare veletablerede overenskomstmæssige positioner, herunder de mindsterettigheder for faglært og ufaglært personale, som man havde opnået gennem forbundets landsdækkende overenskomst med Horesta.

Arbejdsretten fandt endvidere, at 3F's interesse i at opnå overenskomst med Restaurant Vejlegården under hensyn til forbundets position og medlemstal, har den fornødne styrke og aktualitet, der kræves, for at konflikten forfølger et rimeligt fagligt formål. Det kunne ikke tillægges betydning, at restauranten allerede var dækket af en overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening.

Da der herudover var det nødvendige interessefællesskab mellem lønmodtagerne i hovedkonflikten og sympatikonflikten, og at man ikke i det væsentlige var gået ud  over hvad der findes rimeligt i relation til sympatikonflikt, var også sympatikonflikten - borset fra nogle enkelte tiltag  - lovlig.

Arbejdsretten fandt således  både hoved- som sympatikonflikt  lovlig, og frifinder derfor 3F i hovedsagen.

Ansættelseshjælpen.dk bemærker:

Afgørelsen er helt i tråd med hidtidig praksis, men det fastslås endnu en gang, at konfliktretten for 3F er tilstede, også selvom arbejdsgiveren har meldt sig ind i Kristelig Arbejdsgiverorganisation, og dermed har været bundet af en overenskomst med Kristelig Fagforening.

Herudover har arbejdsretten også måttet "sortere" de forskellige konflikttiltag og foretaget en vurdering af lovligheden med udgangspunkt i proportionalitet, fagligt område og rimelighed. Alene enkelte af tiltagene blev vurderet som ulovlige.

Med afgørelsen har den etablerede del af fagbevægelsen fået dæmmet op for den glidebane i relation til lønmodtagerrettigheder, som parløbet mellem Kristelig Fagforening og  Kristelig Arbejdsgiverforening kan give anledning til.

Da ansættelseshjælpen.dk har det som en af sine kerne rådgivningsydelser at varetage lønmodtagerinteresser, er vi yderst tilfredse med afgørelsen.


 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.