news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

En fængslende dom

Københavns Byret har den 26. oktober 2012 givet en slagter medhold i, at den bortvisning han modtog fra sin tidligere arbejdsgiver den 17. marts 2012 var uberettiget, ligesom hans ansættelseskontrakt var mangelfuld. Sagen blev ført af Rosberg & Haug advokater for Fødevareforbundet NNF.

Sagen drejede sig om en slagter, der i sin opsigelsesperioden fik ændret sine arbejdsopgaver, således at han nu også skulle fungere som chauffør.

I forbindelse med en leverance af kød til et af landets åbne fængsler blev slagteren kontaktet af en indsat, der bad ham vurdere fængslets køkkenknive. Efter slagterens vurdering, kunne knivene ikke slibes op, og han tilbød en formidling af nye knive gennem en af slagteriets samarbejdspartnere. Dagen efter denne hændelse blev slagteren bortvist fra virksomheden med den begrundelse, at han skulle have tilbudt den indsatte privat salg af knive.

Slagteren har under sagen fastholdt, at medarbejderne som led i en serviceminded tilgang til opgaverne på slagteriet sleb knive for slagteriets faste kunder, desuden transporterede man knive, både nye knive og knive, der skulle slibes, mellem kunderne og slagteriets samarbejdspartner.

I sagen blev der rejst krav om betaling af løn i opsigelsesperioden samt en godtgørelse for mangler ved ansættelsesbeviset, da det ikke af ansættelsesbeviset fremgik, at slagteren også arbejdede som chauffør.

Københavns Byret lagde efter forklaringerne i sagen til grund, at det ikke var bevist, at slagteren skulle have tilbudt den indsatte privat salg af knive. Retten fandt også efter det forklarede, at slagteriet sleb knive for kunder og transporterede nye knive og knive til opslibning mellem kunderne og samarbejdspartneren, uden beregning for slagteriet. På den baggrund fandt retten det ikke bevist, at slagteren havde handlet udenfor sin kompetence.

Da slagteriet endvidere ikke havde ladet slagteren forklare sig, førend bortvisningen blev effektueret, fandt retten at bortvisningen var uberettiget.

Københavns Byret fandt ligeledes, at den manglende angivelse af, at sagsøger varetog en stilling som chauffør, var en mangel i ansættelsesbeviset, og da det var uoplyst, hvornår slagterens arbejdsopgave havde ændret sig, måtte slagteriet bære procesrisikoen herfor. Slagteren fik tilkendt en godtgørelse på kr. 5.000,00.

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til advokatfuldmægtig Helene Ahrenfeldt, der har ført sagen. 

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.