news

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Højesterets dom af 27. juni 2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Opsigelse efter 28 års ansættelse uberettiget.

Kendelse fra Afskedigelsesnævnet 1. maj 2023

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Medarbejderen havde været ansat og klaret sine opgaver tilfredsstillende siden 1994, da hun i 2022 fik en advarsel begrundet i medarbejderens adfærd. I den skriftlige blev der peget navnlig på, at medarbejderen havde medvirket til at skabe et negativt arbejdsmiljø, og at hun havde tilkendegivet modstand mod forandringer og åbenlyst havde modsat sin leder og kolleger. Arbejdsgiver forventede, at hun fremover bidrog aktivt til at skabe et positivt, værdiskabende og inkluderende arbejdsmiljø, og at hun agerede proaktivt og positivt i forhold til forandringstiltag fra ledelsen eller kolleger, og at hun påtog sig et medansvar for at finde værdiskabende løsninger.

Medarbejderen blev opsagt ved brev af 15. september 2022. Af opsigelsesbrevet fremgik blandt andet, at medarbejderen ikke i tilstrækkelig grad havde levet op til de forhold, der var beskrevet i den skriftlige advarsel af 5. juli 2022.

 

Opmanden anførte i kendelsen blandt andet, at Sagens hovedspørgsmål var, om arbejdsgivers opsigelse af medarbejderen ved brev af 15. september 2022 var rimeligt begrundet i hendes forhold, herunder om opsigelsen var proportional.

Opmanden fandt, at opsigelsen var begrundet i samarbejdsvanskeligheder, herunder manglende vilje til at medvirke til forandringsprocesserne i afdelingen, hvor medarbejderen arbejdede. Opsigelsen var ikke begrundet i mangelfuld udførelse af arbejdet.

Opmanden anførte, at det er arbejdsgivers bevisbyrde, at der på opsigelsestidspunktet forelå samarbejdsvanskeligheder, der kunne begrunde en opsigelse, og at samarbejdsvanskelighederne ikke kunne løses på anden måde end ved opsigelse af hende.

Opmanden fandt efter bevisførelsen, at det var godtgjort, at der på tidspunktet for advarslen havde været samarbejdsvanskeligheder i forhold til kolleger og ledelse. Opmanden fandt dog samtidig, at medarbejderen havde forsøgt at rette for sig, og hun under en opfølgningssamtale den 29. august 2022 havde fået at vide, at hun var på vej i den rigtige retning, og der indtil opsigelsen den 15. september ikke var sket væsentlige ændringer i hendes adfærd i negativ retning.

Opmanden fandt det herefter  ikke godtgjort, at samarbejdsvanskelighederne på opsigelsestidspunktet var så alvorlige, at de kunne begrunde en opsigelse. 

Opmanden fandt derimod, at medarbejderen- i lyset af hendes anciennitet på 28 år og i lyset at, at advarslen var givet kort tid inden denorestående sommerferie - burde have fået længere tid til at rette for sig og i den forbindelse havde fået præciseret, hvad hun konkret skulle gøre.

Opmanden lagde videre til grund, at arbejdsgiver ikke undersøgte, om hun kunne omplaceres, og efter de foreliggende oplysninger lagde opmanden til grund, at der kunne være sket omplacering. Opmanden fandt ikke at kunne se bort fra, at samarbejdsvanskelighederne kunne være løst ved omplacering. Opmanden fandt herefter at opsigelsen ikke var berettiget, dsv. den var ikke rimelig begrundet i hendes forhold, herunder proportional.

Velkommen til Ansættelseshjælpen

Ansættelseshjælpen er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give klienter og andre interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et ansættelsesforhold. Vi håber med hjemmesiden at kunne give svar på nogle af de typiske problemstillinger. Kan du ikke finde et svar, så kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende - , Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Har du erstatningsretlige spørgsmål, så find hjælp på www.erstatningshjaelpen.dk; Du kan også kontakte os på tlf. 33134242.