Universitet havde overtrådt deltidsloven.

01.05.2018

Fire lønmodtagere var ikke berettigede til pensionsbidrag, men blev tilkendt godtgørelse i med­før af lov om tidsbegrænset ansættelse

 

A, B, C og D havde alle i langt størstedelen af deres arbejdsliv været ansat på Roskilde Uni­versitet navnlig med henblik på at varetage opgaver på den samfundsvidenskabelige basisud­dannelse. Bort­set fra enkelte perioder var de kontinuerligt ansat i tidsbegrænsede deltidsstil­linger uden ret til pen­sion. De havde ikke haft hovedstillinger andet sted. De havde senest i perioden fra 2012 til ansættel­sesophøret i 2014 været ansat som undervisningsassistenter. Sa­gen angik i første række, om appel­lanterne havde ret til pensionsbidrag af den løn, som de modtog under den nævnte ansættelse som undervisningsassistenter. I anden række angik sa­gen, om de havde ret til godtgørelse for krænkelse af deres rettigheder efter deltidsloven eller lov om tidsbegrænset ansættelse.

 

Højeste­ret frifandt Roskilde Universitet for kravet om pensionstillæg af lønnen, men fandt, at Roskilde Universitet havde overtrådt lov om tidsbegrænset ansættelse ved at have fornyet deres tidsbegrænsede ansættelser ud over de tilladte to gange. Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at hver af appellanterne var berettiget til en godtgørelse på 75.000 kr.

 

Landsrettens var delvist nået til samme resultat.

FLERE NYHEDER

Højesteret tilkender tort for uberettiget overvågning

04.03.2020

Højesteretsdom af 2. marts 2020Læs mere

Godtgørelse ved arbejdstidsovertrædelse.

26.08.2019

Vestre Landsrets dom af 26.8.2019Læs mere

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !