Ikke erstatningspligt for fejl ved sygedagpengeindberetning.

22.10.2019

 

En ansat skulle ikke erstatte arbejdsgiverens tab af refusion af sygedagpenge

A blev sygemeldt fra sit arbejde i X Kommune på grund af stress. Som følge af at A ikke rettidigt på portalen ”Mit Sygefravær” udfyldte et oplysningsskema til brug for sin bopælskommunes opfølgning efter sygedagpengeloven, mistede X Kommune som arbejdsgiver i en periode retten til de sygedagpenge, som A ellers ville have haft ret til.

Sagen angik, om kommunen kunne kræve, at A skulle erstatte den refusion af sygedagpenge, kommunen mistede, og i givet fald, om kommunen kunne modregne beløbet ved udbetalingen af hendes løn.

Højesteret fandt, at kommunens tab af retten til refusion af sygedagpenge var forårsaget af As manglende opfyldelse af den loyalitetspligt, der påhvilede hende i kraft af ansættelsesforholdet. Kommunens erstatningskrav var derfor omfattet af erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3, om ansattes ansvar over for arbejdsgiveren for skade forvoldt arbejdsgiveren i tjenesten. Højesteret fandt imidlertid, at der ikke var grundlag for efter bestemmelsen at pålægge A at erstatte kommunens tab. Højesteret lagde herved navnlig vægt på, at A hverken forsætligt eller ved grov uagtsomhed havde tilsidesat sin pligt til at medvirke til kommunens opfølgning.

Da kommunen således ikke havde et erstatningskrav mod A, var kommunen ikke berettiget til at modregne i hendes løn.

Landsretten var nået til samme resultat, men med en anden begrundelse.

 

FLERE NYHEDER

Højesteret tilkender tort for uberettiget overvågning

04.03.2020

Højesteretsdom af 2. marts 2020Læs mere

Godtgørelse ved arbejdstidsovertrædelse.

26.08.2019

Vestre Landsrets dom af 26.8.2019Læs mere

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !