Bonus skulle udbetales forholdsmæssigt.

02.07.2017

Højesteretsdom afsagt den 30. juni 2017

Medarbejder havde krav på forholdsmæssig andel af bonus ved fratræden før bonusperiodens udløb

Sagen angik, om A i medfør af funktionærlovens § 17 a, stk. 1, jf. § 21, stk. 1, havde krav på at få udbetalt en forholdsmæssig andel af den fastholdelsesbonus, han ville have fået udbetalt, hvis han havde været ansat i virksomheden ved den aftalte bonusperiodes udløb, eller om han i medfør af bonusaftalens vilkår alene havde krav på et mindre beløb i henhold til et progressivt stigende optjeningsprincip i aftalen.

Højesteret fastslog, at den aftalte bonus under de foreliggende omstændigheder reelt ikke kun var en præmiering af A for at forblive i sin stilling indtil bonusperiodens udløb, men at den også var en vederlæggelse for udførelse af arbejde på samme måde som løn. A’s fastholdelsesbonus skulle endvidere ikke sidestilles med et midlertidigt og stigende løntillæg uden udskudt betaling. Bonusordningen var på denne baggrund omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1. Højesteret fandt endvidere, at det følger af funktionærlovens § 17 a, stk. 1, jf. § 21, stk. 1, at en medarbejder ved fratræden har krav på en andel af den fulde ydelse, som er afpasset i forhold til vedkommendes ansættelsestid, det vil sige en forholdsmæssig andel.

A havde derfor ved sin fratræden krav på at få udbetalt den opgjorte forholdsmæssige andel af den bonus, han ville have fået udbetalt, hvis han havde været ansat i virksomheden ved den aftalte optjeningsperiodes udløb.

Sø- og Handelsretten var kommet til det samme resultat.

 

FLERE NYHEDER

Bortvisning var uberettiget - Vestre Landsretsdom af 13.9.2018

13.09.2018

Der var ikke grundlag for at fastslå, at den ansattes handlinger...Læs mere

Bortvisning med tilbagevirkende kravt - Vestre Landsrets dom af 6.6.2018

06.06.2018

Hemmelig lydoptagelse af møde var grov misligholdelse.Læs mere

Universitet havde overtrådt deltidsloven.

01.05.2018

Højesteret tilkender godtgørelse.Læs mere

Har du spørgsmål om

din ansættelseskontrakt?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål til din

opsigelse/bortvisning?

 Spørg gratis og uforpligtende !

Har du spørgsmål

i øvrigt ?

 Spørg gratis og uforpligtende !